پریز سه خروجی انتهایی آنتن مرکزی تله کام SB-B01-10T

تماس بگیرید