کلاسیک
min
حریق زتا
حریق زیتکس
اعلام حریق سنس
حریق آریاک
اعلام حریق آپلو سی تک سینکولن
قیمت دزدگیر و اعلام حریق
مشاهده تمام تجهیزات اعلام حریق
-11%
قیمت عادی ۱۸۵,۰۰۰ تومان incl.VATقیمت فروش ویژه ۱۶۵,۰۰۰ تومان incl.VAT
-8%
قیمت عادی ۶۰,۰۰۰ تومان incl.VATقیمت فروش ویژه ۵۵,۰۰۰ تومان incl.VAT
-9%
قیمت عادی ۹۱۵,۰۰۰ تومان incl.VAT۱,۴۶۳,۰۰۰ تومان incl.VATقیمت فروش ویژه ۸۳۲,۰۰۰ تومان incl.VAT۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان incl.VAT
-10%
قیمت عادی ۸۸,۰۰۰ تومان incl.VATقیمت فروش ویژه ۷۹,۵۰۰ تومان incl.VAT
-8%
قیمت عادی ۱۹۰,۰۰۰ تومان incl.VATقیمت فروش ویژه ۱۷۵,۰۰۰ تومان incl.VAT
مشاهده تمام تجهیزات دزدگیر
-7%
قیمت عادی ۴۵,۰۰۰ تومان incl.VATقیمت فروش ویژه ۴۲,۰۰۰ تومان incl.VAT
-4%
قیمت عادی ۲۴۰,۰۰۰ تومان incl.VATقیمت فروش ویژه ۲۳۰,۰۰۰ تومان incl.VAT
-12%
قیمت عادی ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان incl.VATقیمت فروش ویژه ۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان incl.VAT
-5%
قیمت عادی ۷۹۵,۰۰۰ تومان incl.VATقیمت فروش ویژه ۷۵۵,۰۰۰ تومان incl.VAT
-5%
قیمت عادی ۱۶۳,۰۰۰ تومان incl.VATقیمت فروش ویژه ۱۵۵,۰۰۰ تومان incl.VAT
مشاهده تمام تجهیزات آنتن مرکزی
-8%
قیمت عادی ۳۰,۰۰۰ تومان incl.VATقیمت فروش ویژه ۲۷,۵۰۰ تومان incl.VAT
-9%
قیمت عادی ۸۷,۰۰۰ تومان incl.VATقیمت فروش ویژه ۷۹,۲۰۰ تومان incl.VAT
-10%
قیمت عادی ۸۳,۰۰۰ تومان incl.VATقیمت فروش ویژه ۷۴,۸۰۰ تومان incl.VAT
-8%
قیمت عادی ۷۰۸,۰۰۰ تومان incl.VATقیمت فروش ویژه ۶۴۹,۰۰۰ تومان incl.VAT
-20%
قیمت عادی ۲,۰۰۰ تومان incl.VATقیمت فروش ویژه ۱,۶۰۰ تومان incl.VAT