خدمات ما در شرکت پنتا

نظر مشتریان پنتا

نظر مشتریان پنتا

اعضاء پنتا

 

شریفی اصل

جلال شریفی اصل
مدیر

جلال شریفی اصل (مدیر) متولد ۱۳۱۹ دارای تجارب فنی و مدیریتی از سال ۱۳۳۹ شروع فعالیت در زمینه حفاظتی از سال ۱۳۸۲

شریفی اصل

مهدی شریفی اصل
مدیر فنی

مهدی شریفی اصل (مدیر فنی) متولد سال ۱۳۴۶ دارای مدرک لیسانس الکترونیک دارای سوابق و تجارب فنی گذراندن دورهای تخصصی و مرتبط شروع فعالیت ۱۳۷۳

شریفی اصل

حسین شریفی اصل
مدیر مالی

حسین شریفی اصل (مدیر مالی) متولد سال ۱۳۴۹ دارای مدرک کاردانی فنی دارای تجارب و سوابق فنی گذراندن کلاسها و دوره های مرتبط شروع فعالیت از سال ۱۳۷۳

شریفی اصل

علیرضا شریفی اصل
مدیر فروش

علیرضا شریفی اصل (مدیر فروش) متولد سال ۱۳۵۰ دارای سوابق و تجارب فنی و مرتبط شروع فعالیت از سال ۱۳۷۲